Vídeos Aikido

Morihei Ueshiba 1952 – 1955

Kisshomaru Ueshiba Doshu – Rare Aikido Demonstration (1957)

Doshu Moriteru Ueshiba – 50th All Japan Aikido Embukai (2012)

Tamura shihan

1998 Tamura Nobuyoshi. Фестиваль "Белые ночи". 1998 год. С.Петербург 1h26´
Nobuyoshi Tamura
2007 Tamura sensei –Bras 22.50
2008 Tamura shihan advices 8´

Aikido – Morihiro Saito – Kata Sanjuchi No Jo (31 Jo Kata)